משלוח חינם מעל ₪250 ❤️ 3777*

 

  • נוסף לסל קניות:

הפריט נוסף לסל הקניות

תקנון מבצע רמי לוי

תקנון מבצע : 20% הנחה לחברי מועדון רמי לוי- כפל הנחות

1. כללי: דיסקרט אופנה, יוצאת במבצע במסגרתו כל לקוח שרוכש על ידי כרטיס אשראי "רמי לוי", יקבל 20% הנחה נוספים על המבצעים הקיימים ברשת החנויות.

2. הגדרות: "דיסקרט" – כל לקוח שמבצע רכישה באחת מחנויות הרשת, בכרטיס אשראי "רמי לוי", יקבל 20% הנחה נוספת על המבצעים הקיימים ברשת החנויות.

"המוצרים המשתתפים במבצע" – כל הפריטים שנמכרים ברשת. "תקופת המבצע" - החל מיום 19.05.2019 ועד ליום 31.05.2019 ו/או עד גמר מלאי, לפי המוקדם, ובכפוף לכל זכות המוקנית ל"דיסקרט" להאריך את תקופת המבצע או לקצרה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

3. המבצע:

3.1. בגין כל רכישה ברשת "דיסקרט" בכרטיס אשראי של "רמי לוי" יקבל הלקוח 20% הנחה נוספים על המבצעים הקיימים ברשת החנויות.

3.2. את ההנחה הנוספת יראה הלקוח בפירוט האשראי החודשי שלו.

4. כללי:

4.1. תקנון המבצע ימצא במשרדי "דיסקרט"– איזור תעשיה לב הארץ, כפר קאסם.

4.2. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד.

4.3. "דיסקרט" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את כללי ונהלי המבצע, לרבות הנחה ו/או מועדי ואופן מימוש המבצע.

4.4. כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.

4.5. "דיסקרט" שומרת לעצמה את הזכות להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע והלקוח מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

4.6. זכאות הלקוח וכן התחייבות "דיסקרט" על פי תקנון זה הינן אישיות ואינן ניתנות בשום מקרה להעברה ו/או המחאה ו/או הסבה בשום צורה ואופן.

4.7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות, בטלוויזיה ובכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

4.8. הלקוח לא יהיה זכאי בשום מקרה להמיר את אחוז ההנחה הנוספת שניתנת לו על ידי כרטיס ההטבות של "רמי לוי" למתנה ו/או איזה מזכויותיו על פי התקנון ו/או מכח המבצע בכסף ו/או בשווה כסף, וזאת גם בנסיבות בהן לא יתאפשר בידו לממש את זכויותיו האמורות, לרבות כתוצאה מחלוף תקופת המימוש.

4.9. "דיסקרט" אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, ולכל הוצאה שתגרם למשתתף במבצע ו/או לכל אדם אחר בקשר עם השתתפותו במבצע זה.

4.10. רישומי "דיסקרט" ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים בכל צורה שהיא למבצע זה.

4.11. ביטולים והחזרות יהיו בהתאם למדיניות ההחזרות והביטולים של "דיסקרט" ובהתאם להוראות כל דין.

4.12. מובהר זאת, כי במקרה של ביטול עסקה, החזרת התמורה, תהיה לכל המאוחר עד שבעה ימי עסקים, ככל שהתשלום נעשה בשיק, החזרת התמורה תהיה לכל המאוחר בתוך חמישה ימים מהמועד שנפרע, והכל בהתאם להוראות כל דין.